Звіт роботи методичної комісії вчителів та вихователів ГПД початкових класів ТОКЕКШМ ім. І. Герети за 2017 – 2018 н.р.

03.07.2018   Administrator   Категорія: Новини

 

Методична комісія вчителів початкових класів  за період з 01.09.2017 по 30.12.2017 року І семестр була ознайомлена та працювала згідно змін  до навчальної програми,  які відбулися в початковій школі, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08. 2016 р. № 948 « Про затвердження змін до навчальної програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів », та відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів  у системі загальноосвітньої середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Оцінювання в 1-2 класах навчальних досягнень учнів здійснювалося у вербальній формі. В 3-4 класах оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося за 12 бальною шкалою.

В початковій школі оюб’єктами контролю у процесі навчання є складники предметних компетентностей  - це знання про предмет, явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними; вміння та навички застосовувати завоєні  знання; досвід творчої діяльності; цілісне ставлення.

 За структурними компонентами контролю навчальних досягнень оцінювання проводилося у таких формах: індивідуальних, групових, фронтальних; за способом : усно, (бесіда, розповідь учнів); письмово(самостійні і контрольні роботи, перекази, диктанти, окремі текстові роботи).

Перевірка навчальних досягнень здійснювалась за допомогою різних методів, вибір яких робить сам вчитель спираючись на особливості змісту навчального предмета, його обсяг, рівень узагальнення, вікові особливості учнів. Для контролю навчальних досягнень застосовувались різні завдання когнітивних рівнів: на відтворення знань, на розуміння, на застосування в стандартних і нестандартних ситуаціях, уміння висловлювати власні судження, ставлення до ситуації або предмета.

У вербальному оцінюванні використовувались як усні, такі письмові судження, які характеризують процес навчання та відображають якісний результат, особистісний розвиток учня. Він відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально - пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загально навчальних умінь.

В оцінюванні учнів вчителі початкових класів керувались такими критеріями:

- якість знань(міцність, повнота, глибина,узагальненість, систематичність, дієвість;

- сформованість ключових і предметних компетентностей, способів навчальної діяльності(виконання за зразком, за аналогією, в різних нових ситуаціях);

- досвід елементарної творчої діяльності ( частково- пошуковий, пошуковий рівні);

- досвід емоційно – ціннісного  становлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе).

Згідно вимог програми вчителями початкових класів проведено з української мови:

 2 клас – 1 списування, 2 диктанта, 1 перевірка мовних знань ( 4) ()

не оцінюється.

3 клас – 1 списування, 1диктант, 1 перевірка мовних знань, 1 письмовий переказ, 1 діалог (5).

4 клас - 1 списування, 1диктант, 1 перевірка мовних знань, 1 письмовий переказ, 1 діалог (5).

Математика:

2 клас – 4 к. р.

3 клас - 4 к. р.

4 клас - 4 к. р.

 

У 2017 - 2018 році в І-ІІ семестрі вчителі початкових класів, які входять М/К приділяли увагу теоретичній та практичній діяльності. Проводили уроки з використанням інтерактивних технологій, на яких показали, як вони працюють з обдарованими учнями, виховують інтерес до предмету, здійснюють диференційоване та проблемне навчання, розвивають креативність, мислення виховуючи індивідуальні особливості дитини, формують навики самостійної роботи.

Завдання, які стоять перед вчителями та вихователями ГПД  М/К початкових класів:

- формування креативного мислення;

- розвиток творчих здібностей;

- формування самостійності;

- формування самостійного інтересу до навчання;

- збагачення словникового запасу;

- розвиток цілісного сприйняття навколишнього світу.

У зв’язку з цим опрацьовано методичний матеріал та написано доповіді: (Таблиця тематики доповідей додається).

Плануючи свою роботу на І- ІІ семестр 2017-2018 року велика увага приділялась тісній співпраці вчитель - вихователь. Щоб зробити навчально-виховний процес цікавим вчителі та вихователі проводили відкриті уроки та виховні заходи, бесіди в позаурочний час, які б сприяли та відповідали віку, розумовому, фізичному та емоційному розвитку дитини.

1. Здобутки методичної комісії 

За минулі роки значно підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилася увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

У процесі роботи виправдали себе такі форми:

- індивідуальна та групова;

- розвиток здібностей і природних обдарувань учнів;

- підвищення в учнів мотивації до навчання.

 

№п/п

Конкретно невирішені проблеми

Причини

1.

Техніка читання.

 

Мало читають вдома.

2.

Каліграфія письма.

 

Слабо розвинені кисті рук.

5.

Організація уроків з комп’ютерною підтримкою та використання ТЗН.

 

Оволодіння членами МК комп’ютерної техніки.

 

    2. Науково-методична проблема, над якою працювала комісія :

Тема: Формування інноваційного освітнього середовища через інтеграцію інваріантної та варіативної складової змісту загально-середньої освіти в умовах ТОЕКШМ.

  - Формування та розвиток обдарованості молодших школярів.

 - Надання якості освітніх послуг шляхом упровадження нових  

   інтерактивних технологій з метою формування творчої особистості 

  життєвих компетентностей учнів.

-Особистісно-зорієнтований підхід у навчанні.робота в стандартних і нестандартних ситуаціях,з дітьми з  

 особливими потребами.

-Розвиток креативного мислення молодших школярів в інноваційній діяльності навчального закладу.

-Використання інноваційних прийомів і методів для виявлення обдарованності молодших школярів.

-Проект – як засіб розвитку креативного мислення молодших школярів.

      3. Завдання на новий навчальний рік. 

 

№п/п

   Завдання на 2017/2018 навчальний рік

Виконавці

1.

Створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина, реалізація його природних задатків і можливостей.

 

Члени МК

2.

Забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів.

 

Члени МК

3.

Інтеграція в навчально – виховний процес дітей з особливими потребами.

 

Члени МК

4.

Постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів до організації та здійснення навчально – виховного процесу.

 

Члени МК

5.

Обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

 

Члени МК

6.

Створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

 

Керівник МК

7.

Використання педагогічної спадщини В.О.

Сухомлинського в процесі розвитку творчих здібностей.

 

Члени МК

8.

Прийняти участь у проведенні психолого – педагогічного семінару: « Активація пізнавальної діяльності школярів шляхом впровадження інтерактивнх технологій».

 

Член МК

9.

Виступ на МК вчтелів початковх класів:

« Диференціація – одна із форм інноваційної технології».

 

Керівник МК

 ТЕМИ НАД ЯКИМИ ПРАЦЮВАЛИ

члени методичної комісії вчителів початкових класів

та вихователів ГПД протягом 2014-2017н.р.

ПІБ вчителя

Тема

1

Андрійовська Святослава Петрівна

Громадянське виховання на ГПД

Логіка –мистецтво міркування для молодших класів.

Мій шлях професійного розвитку.

2

Домбровська Наталія Михайлівна

Формування мотивації школярів початкових класів щодо навчальної діяльності та їх саморозвитку в контексті компетентного підходу до навчального процесу.

Мова українська – рідна  й дорога.

3

Кокайло Юлія Василівна

Формування природознавчої компетентності шляхом використання інтерактивних методів навчання.

Чому людина не може існувати без природи?

Правила переходу вулиць і дороги.

Формування  природознавчої компетентності учнів за допомогою використання  інтераактивних технологій навчання.

4

Мороз Тетяна Романівна

Формування компетентної особистості через розвиток творчих здібностей учнів початкових класів.

Адаптація молодших школярів до навчального процесу.

Ми тепер не просто діти – ми тепер вже школярі.

5

Пушкар Ірина Ярославівна

Ігровий комплекс для розвитку творчого мислення на ГПД, на комплексі предметів освітнього циклу.

Життя людини –найвища цінність.

 

6

Пиріг Валентина Петрівна

Формування здоров'я збережувальної компетентності шляхом використання інтерактивних методів навчання.

Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики у початковій школі.

7

Скалецька Оксана Мирославівна

Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів.

Індивідуальний підхід до кожної дитини.

8

Шанайда Ольга Ігорівна

Розвиток здорового сприймання під час читання.

Використання  особистісно зорієнтованого навчання на уроках освітнього циклу.

Розвиток  логічного мислення учнів, покращення пам'яті, уваги, що забезпечує всебічний розвиток особистості молодшого школяра.

Оптимальне поєднання репродуктивного та творчого підходу до формування предметних умінь.

9

Дармограй Людмила Романівна

Творчі вправи, що розвивають навики читання

 та письма на ГПД.

Правила поводження  з електроприладами.

Виховання свідомої дисципліни та загально-учбових навичок у учнів.

Гра. Вічний супутник дитинства. Створює передумови формування розумових здібностей дитини.

10

Дардан  Тетяна Савівна

 Формування та розвиток обдарованості

молодших школярів.

Розвиток логічного мислення на уроках освітнього циклу.

Розвиток здібностей обдарованих дітей.

Голова методичної комісії

___________ ДАРДАН Т.С.

Результати атестації педагогів

      І  член МК претендував в 2018р. на  атестацію

 

ПІБ вчителя

Статус

Категорія

1

Андрійовська Святослава

Петрівна

підтвердження

 

вчитель вищої категорії

 

2

Мороз Тетяна Романівна

підтвердження

присвоєння

 

вчитель вищої категорії

« учитель-методист»

 

 

  

Проходження курсів підвищення кваліфікації

 

ПІБ вчителя

Напрям

1

Дардан Тетяна Савівна

Початкові класи

2

Домбровська Наталія Михайлівна

Початкові класи

3

Мороз Тетяна Романівна

Початкові класи

4

Пушкар Ірина Ярославівна

Вихователі ГПД

 

Позитивні результати роботи МК

 

З думкою про те, що саме самоосвіта є чинником сталого професійного розвитку педагога вчителі  активно долучилися до тренінгів та вебінарів у мережі Інтернет.

 

Назва заходу

Кіл-ть учасників

Примітки

“Освітній простір навчального закладу на базі хмарного сервісу Microsoft Office -365»

15

Члени МК

“Інтерактивна школа творчого вчителя – 2017/18”

5

Члени МК

Тематичні вебінари консалтингового центру “Перспектива”

4

Члени МК

 

 

Учнівський колектив молодшої школи під керівництвом педагогів взяв участь у проекті «РІЗДВО», «ВЕЛИКДЕНЬ», «СВЯТО МАМИ»- обмін вітальними листівками, малюнками, ДПМ до Різдва та Великодня, Дня Матері. 

Участь учнів увсеукраїнському та міжнародному конкурсі  «Кенгуру»  з математики. 

 

 

Недоліки та проблеми в роботі МК

 

  1.      Наявні певні недоліки в роботі вчителів з документацією (недостатньо детально опрацьовані нормативні документи).

      2.     Не завжди відповідальне ставлення членів МК до вчасного подання методичної звітності.

       3 .    Відсутність участі вчителів МК у фахових конкурсах.

 

 

Завдання на наступний 2018/19 навчальний рік

 

  1.      Продовжити роботу над проблемою МК: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для творчої самореалізації вчителя і учня».

 

  1.      Детально опрацювати нормативні документи щодо ведення шкільної документації.

 

2     Взяти участь у фахових конкурсах, продовжити  пропагувати свій досвід роботи на сторінках педагогічної преси та педагогічних сайтах.

 

3. Продовжити роботу з активізації позакласної роботи з предметів початкової школи.           

 

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями: